top of page

Защита на марката на международно ниво

Малко предприемачи са наясно с факта, че регистрацията на тяхната търговска марка в Патентно ведомство на Република България им дава защита само на територията на страната. Това значи, че ако конкурент започне да използва марката им в Румъния, те нямат защита срещу това използване.


В днешни дни бизнесът рядко се ограничава само до територията на страната ни. Всеки, който мисли глобално и иска да развива дейността си на международните пазари, трябва да защити интелектуалната си собственост на международно ниво. Има няколко начина, по които това може да стане.1. Европейска марка


Това е най-разпространеният и най-евтиният вариант за регистрация на бранда Ви с голям териротиален обхват. Европейската марка има действие на територията на целия ЕС. Процедурата е бърза и относително евтина, предвид факта, че получавате регистрация в 27 страни. Заявките се разглеждат от EUIPO (Службата на ЕС за интелектуална собственост) по реда на Регламент  (EC) 2017/1001. Заявка може да се подаде на всеки един от езиците на ЕС, плаща се само една такса, комуникира се само с едно ведомство. Единственият недостатък е възможността всеки притежател на по-ранна сходна марка, която действа дори само на територията на една държава-членка, да подаде опозиция срещу марката. Разбира се, това може да се избегне ако преди това е направено качествено проучване от специалист по интелектуална собственост. 


2. Международна регистрация по реда на Мадридската система


Мадридската система за международна регистрация на марки същестува по силата на Мадридската спогодба и протокола към нея. Органът, извършващ регистрацията, е WIPO – Световната организация за интелектуална собственост. Чрез системата всеки заявител може да избере в кои от над 190-те държави-членки на системата да регистрира марката си. Необходимо е заявителят да притежава регистрирана марка или подадена заявка в някоя от страните-членки, която се ползва за базова заявка. В зависимост от избраните държави се генерира такса, формирана от таксата на WIPO и таксите на отделните ведомства. Формира се една обща сума, която се заплаща на WIPO, но естеството на системата предполага значителни разходи за тази регистрация. Този вариант се препоръчва само когато марката действително ще бъде използвана в държавите, за които се търси закрила, когато тези държави са извън ЕС, както и когато тези държави са повече на брой. Не се препоръчва използването на Мадридската система за регистрация в 1 или 2 държави. Процедурата е по-бавна и значително по-скъпа в сравнение с регистрацията на европейската марка. Предимството е комуникацията само с едно ведомство на един език, плащането на една такса, относителната независимост на заявките в отделните държави, както и възможността в последствие териториалния обхват на марката да се разширява допълнително.3. Национална закрила 


Тя включва подаване на заявки за регистрация на марка във ведомството на всяка държава, в която ще се извършва дейността. Предимството на този вариант е независимостта на заявките едни от други – възможно е ведомството на Гърция да откаже регистрацията, но това на Сърбия да я регистрира. Недостатъците на този вариант са много. В повечето случаи се налага използването на местен представител – адвокат, регистриран на територията на страната, в която регистрирате марката. Това значи адвокатът Ви да се свърже с колега от конкретната държава, с когото да работи съвместно. Заявката се подава на езика на ведомството, плаща се в местна валута, производството се провежда при спазване на законодателството на конкретната държава. Този вариант се препоръчва ако са нужни регистрации в в не повече от 2-3 държави извън ЕС.


Горните варианти могат да се комбинират помежду си. Във всеки конкретен случай от моята пратика изготвям подробен анализ според нуждите на клиента и давам препоръки кой вариант за международна закрила да се избере. Еднакво важно е както да не се регистрира марката в прекалено много държави, така и да не се пропусне някоя съществена дестинация. Най-важно при международната регистрация е да се обърнете към специалист, който познава различните системи и законодателства. Процедурите са свързани със значителни разноски, а ако не се следят от лице с опит, има голям риск да получите отказ и да загубите платените такси. 


0 коментара

Comments


bottom of page