top of page

Защо връзките с обществеността (PR) са важни за държавните училища

Предизвикателствата в комуникацията днес са много. Едно от тях е интегрирането на няколко канала, чрез които посланието ни да достигне до правилните хора – традиционни и онлайн медии, социални мрежи, междуличностни комуникации, вътрешни комуникации и други.

Спецификите на всеки от тях предопределят на какъв етап и по какъв начин да бъдат използвани различни техники и похвати, за да се постигне максимална ефективност и посланието да бъде правилно разбрано от заинтересованите групи, към които е насочено.


Защо PR в държавните училища?

Живеем в медийна ера - нуждите от комуникация на всяко едно ниво се увеличиха. Разполагаме с много източници на информация и платформи, благодарение на които можем да общуваме с хора от целия свят, но предаването на правилно послание се превърна в трудна задача.

Училищата се нуждаят от професионалисти в сферата на връзките с обществеността, които да им помогнат да се ориентират в днешния хаотичен и многоканален комуникационен пейзаж, укрепвайки своите взаимоотношения, репутация и позиция в обществото.


Предизвикателствата

Учителската професия е с висок обществен интерес, често под недоброжелателно наблюдение, защото се свързва с огромни очаквания. Успоредно с това се сблъсква с нежеланието и отказа за конструктивно и ангажирано партньорство от страна на родителите, на институции, на медиите, на обществените организации и не на последно място от повечето ученици.

Според общото мнение, българската образователна система е консервативна, остаряла и не отговаря на нуждите на съвременните ученици. Това поражда очаквания от страна на обществеността към държавата, но преди всичко към училищата като отделни автономни единици за подобряване на качеството на учебния процес, материалната база и намиране на начини за по-ефективно ангажиране на вниманието на учениците. Тази отговорност преди всичко се приписва на директора на училището, тъй като той планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и училищната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището.

Много от българските училища активно работят в посока за създаване на програми, които доближават учениците до реалната бизнес среда, създават интерактивни уроци и допълнителни занимания, които да им помогнат да се развият като устойчиви, ангажирани и отговорни личности.

Често обаче заради липса на правилна комуникация тези инициативи остават неразбрани от заинтересованите групи, които основно включват родители, ученици, административен персонал, институции и обществото като цяло. Това води до нарастващо недоволство от страна на обществеността, загуба на ползи и липса на материална и морална подкрепа за по-доброто развитие на училището.


Как връзките с обществеността (PR) помагат на училищата?

Връзките с обществеността (PR) представляват отличителна управленска и стратегическа функция, която помага за установяване и поддържане на двустепенна комуникация, разбирателство, одобрение и сътрудничество между една организация и нейните публики.

Те включват управлението на проблеми или въпроси, помагат на ръководството да бъде непрекъснато информирано и отзивчиво към общественото мнение, определят и подчертават отговорността на ръководителите за обслужване на обществените интереси, помагат на ръководството да е винаги наясно със ситуацията и ефективно да използва промяната, служат като една ранна предупредителна система, която помага да се предвидят тенденции и използва изследването и етичните комуникационни техники като принципни инструменти за постигането на стратегически цели.


Не на последно място – комуникацията влияе върху образованието

Според изследване на „Националната училищна асоциация за връзки с обществеността“ (NSPRA) комуникацията играе важна роля за участието на родителите и общността в образованието.

Установено е, че ангажираността на посочените две групи има силно положително влияние върху академичните постижения на учениците – техните резултати показват по-високи оценки на тестове, по-голяма посещаемост на задължителни и допълнителни занятия, както и подобрено поведение в училище и дома.

Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички
bottom of page