Как да правим нещата добре от първия път - ЧАСТ 2

Кризата от пандемията постави нови предизвикателства пред компаниите. Пазарите на голяма част от традиционните бизнеси се свиха драстично. Други агресивно разширихапазарният си дял, за да отговорят на търсенето на пазара.

В условията на свит пазар и изострена конкуренция фокусът се обръща към намиране на начини за намаляване на разходите.

Всеки бизнес може да се разглежда като съвкупност от процеси: подбор и наемане на персонала, доставка, продажба и предоставяне на услугата, оптимално организиране на работното място, складиране, финансово счетоводни операции и т.н.

Печели предимство този, който предлага по-добър и качествен продукт произведен с оптимален разход на труд, време и материали.

Методологията Лийн е набор от лесно приложими принципи, практики и инструменти, насочени към намаляване на разходите чрез премахване на причините за неефективно функциониране на процесите.


Средно мениджърският състав и служителите добиват практически умения, които могат да приложат веднага. Резултатът от всеки лийн проект се измерва с финансови показатели – например намалено време за производство на единица продукт/ услуга.

Ползите от прилагането на Лиийн са:

 • Намаляване на разходите

 • Намаляване на времето за процесите

 • Подобрено обслужване на клиентите

 • По-голяма продуктивност на служителите

 • Повишена печалба


Често в неспециализираната литература се бърка Лийн Сигма със Сикс Сигма.

Последната добива гласност благодарение на Джак Уелч, изпълнителен директор на General Electric 1981-2000. Пет години след въвеждането на сикс сигма през 1995, GE отбелязва 12 милиарда намаляване на разходите от оптимизирани процеси и елиминирани дефекти. Сикс Сигма е статистически подход за анализа на причините за дефектите и отстраняването им. Сикс сигма е приложима в производството.

Лийн се фокусира върху намирането и премахването на стъпките в процесите, в които има излишно изразходване на труд, време, материали. Лийн е подходяща за сферата на услугите и се прилага масово в различни сфери: от онлайн търговия, до болници и банки.


Курсът „Лийн Сигма, ниво Зелен Колан“ е 3 дневен. Съчетава теория и практически упражнения. Лекторът, Радияна Саева, е с 15 годишен международен опит в обучения и ръководене на проекти. Теорията е подкрепена с много примери от реалния бизнес.

Курсът е интерактивен, можете да питате и коментирате по всяко време.

Съдържание на курса:

 • Въведение в Lean Six Sigma - от Motorola и General Electric до производители на автомобили, самолети, резервни части, центрове за обслужване на клиенти и болници

 • Видове загуби и как да ги разпознаваме

 • Стратегии за измерване, анализ, подобряване и контрол на процесите

 • Как да изберем проект

 • Асансьорна реч (elevator pitch) – как, къде, кога да я използваме

 • Управление на екипа и как да водим ефективно оперативки

 • Какво е Кайзен, как да проведем Кайзен събитие?

 • Описване на процес (process mapping)

 • Определяне на стъпки, които създават/ не създават стойност за клиента

 • Основните етапи на проекта DMAIC - Определяне – Измерване – Анализ – Подобрение – Контрол

 • Представителна извадка, Хистограма, Парето графика, Диаграма за Причини и Следствия – практически упражнения

 • Намиране на решения и как да изберем най-доброто

 • Управление на промяната (change management)

 • Документиране на плана за подобрение

 • Проследяване и контрол на плана за подобрение

За запитвания и цени: rsaeva@yahoo.com


ПОПУЛЯРНО СРЕД АБОНАТИТЕ