top of page

Как да правим нещата добре от първия път - ЧАСТ 2

Настоящата публикация не е спонсориран пост. Тя е част от партньорството между Фондация “Започни Млад” и Lean Six Sigma с цел развитие на мисията на фондацията.


Кризата от пандемията постави нови предизвикателства пред компаниите. Пазарите на голяма част от традиционните бизнеси се свиха драстично. Други агресивно разширихапазарният си дял, за да отговорят на търсенето на пазара.

В условията на свит пазар и изострена конкуренция фокусът се обръща към намиране на начини за намаляване на разходите.

Всеки бизнес може да се разглежда като съвкупност от процеси: подбор и наемане на персонала, доставка, продажба и предоставяне на услугата, оптимално организиране на работното място, складиране, финансово счетоводни операции и т.н.

Печели предимство този, който предлага по-добър и качествен продукт произведен с оптимален разход на труд, време и материали.

Методологията Лийн е набор от лесно приложими принципи, практики и инструменти, насочени към намаляване на разходите чрез премахване на причините за неефективно функциониране на процесите.


Средно мениджърският състав и служителите добиват практически умения, които могат да приложат веднага. Резултатът от всеки лийн проект се измерва с финансови показатели – например намалено време за производство на единица продукт/ услуга.

Ползите от прилагането на Лиийн са:

 • Намаляване на разходите

 • Намаляване на времето за процесите

 • Подобрено обслужване на клиентите

 • По-голяма продуктивност на служителите

 • Повишена печалба


Често в неспециализираната литература се бърка Лийн Сигма със Сикс Сигма.

Последната добива гласност благодарение на Джак Уелч, изпълнителен директор на General Electric 1981-2000. Пет години след въвеждането на сикс сигма през 1995, GE отбелязва 12 милиарда намаляване на разходите от оптимизирани процеси и елиминирани дефекти. Сикс Сигма е статистически подход за анализа на причините за дефектите и отстраняването им. Сикс сигма е приложима в производството.

Лийн се фокусира върху намирането и премахването на стъпките в процесите, в които има излишно изразходване на труд, време, материали. Лийн е подходяща за сферата на услугите и се прилага масово в различни сфери: от онлайн търговия, до болници и банки.


Курсът „Лийн Сигма, ниво Зелен Колан“ е 3 дневен. Съчетава теория и практически упражнения. Лекторът, Радияна Саева, е с 15 годишен международен опит в обучения и ръководене на проекти. Теорията е подкрепена с много примери от реалния бизнес.

Курсът е интерактивен, можете да питате и коментирате по всяко време.

Съдържание на курса:

 • Въведение в Lean Six Sigma - от Motorola и General Electric до производители на автомобили, самолети, резервни части, центрове за обслужване на клиенти и болници

 • Видове загуби и как да ги разпознаваме

 • Стратегии за измерване, анализ, подобряване и контрол на процесите

 • Как да изберем проект

 • Асансьорна реч (elevator pitch) – как, къде, кога да я използваме

 • Управление на екипа и как да водим ефективно оперативки

 • Какво е Кайзен, как да проведем Кайзен събитие?

 • Описване на процес (process mapping)

 • Определяне на стъпки, които създават/ не създават стойност за клиента

 • Основните етапи на проекта DMAIC - Определяне – Измерване – Анализ – Подобрение – Контрол

 • Представителна извадка, Хистограма, Парето графика, Диаграма за Причини и Следствия – практически упражнения

 • Намиране на решения и как да изберем най-доброто

 • Управление на промяната (change management)

 • Документиране на плана за подобрение

 • Проследяване и контрол на плана за подобрение


Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.


Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page