top of page

Как да си подадем годишната данъчна декларация като юридическо лице?

 

Днес в списание „Български предприемач“ ще ви срещнем с Недка Янева от счетоводна къща „Активи Одит Консулт“, която ще ни разкаже за спецификите при подаването на годишна данъчна декларация като юридическо лице.

 

Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, декларации се подават от всички местни юридически лица и търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък или данък печалба, както и от чуждестранни юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност на територията на България. Лицата, които през данъчния период не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават годишна данъчна декларация. Самите декларации се подават по електронен път, през електронния портал на НАП с квалифициран електронен подпис.
 

Какви са основните стъпки за подаване на данъчна декларация за юридически лица?

 

Основните стъпки при подаване на годишна данъчна декларация са следните: първо се подава годишният финансов отчет към Националния статистически институт. Той включва Баланса на дружеството, Отчет приходите и разходите, както и справки за вземания и задължения, предоставени и взети заеми, вложения личен труд на управителя, трудовите правоотношения на служителите и осигуровките. След като финансовият отчет е завършен, той се верифицира в системата на НСИ и получава входящ номер, който автоматично се прехвърля в системата за подаване на годишна данъчна декларация. След това, чрез портала на НАП, се попълват данните за получените приходи, разходите и начислените амортизации. Въз основа на тези данни се формира финансовия резултат, който може да бъде печалба или загуба за дружеството. След това се изчислява сумата на данъка, който е дължим в периода от 1 март до 30 юни 2024 година.

 

Какви документи са необходими за подаването на декларацията?

 

Управителите на търговски дружества трябва да предоставят всички счетоводни документи, за да може счетоводителя да гарантира, че няма да бъдат допуснати грешки и че финансовият отчет е реален, коректен и в съответствие с получените приходи и направените разходи, както и с банковите извлечения. Препоръчвам на всички дружества, които имат задължения, да подават декларации за авансов данък до 15 април, който се плаща на тримесечие. Това се прави с цел да могат да внасят авансови вноски и да избегнат лихвите, ако в края на годината данъците са по-големи от очакваното.

 

Можем ли да коригираме декларация след нейното подаване?

 

В случай че са допуснати счетоводни грешки, можем да направим корекции след подаване на годишната данъчна декларация до 30 септември на същата година. В този случай можем да коригираме финансовия резултат и съответно начисленият данък. Ако установим грешката след 30 септември, подаваме уведомление към НАП, която коригира резултата.

 

Каква роля играе счетоводителят в процеса на данъчно деклариране?

 

Ролята на счетоводителя е да гарантира спазването на всички закони и разпоредби на държавата. Той е отговорен за предоставянето на точен финансов отчет и осигуряването на актуални финансови документи на фирмата. Счетоводителят играе ключова роля в предоставянето на безпристрастна информация за финансовото състояние на предприятието. Освен това той предоставя препоръки за подобряване на финансовото състояние на компанията.

 

Какви са последиците от неспазване на данъчните закони?

 

Глобите и последиците за данъчно задължените лица, които не са декларирали своите данъци, са сериозни. Ако лицето не е предоставило данъчна декларация или е посочило неверни данни, това може да бъде установено от НАП. При първо нарушение, глобите са от 500 до 3000 лв., а при повторно – санкцията е от 1000 до 6000 лв.

 

Има ли начини за оптимизиране на данъчните задължения законно?

 

Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, оптимизацията на данъчните задължения може да се постигне чрез направени дарения. Дарителите следва да знаят, че общият размер на всички признати разходи за дарения не може да надвишава 65% от счетоводната им печалба. Дарители, които правят дарения към здравни и лечебни заведения, училища, детски градини, специализирани предприятия за хора с увреждания, лица, пострадали при бедствия, лица без родители и Български Червен кръст, могат да ползват до 10% от счетоводната печалба. Ако дарителят направи дарение към Център за асистирана репродукция или за дейности във връзка с лечение на деца, които участват в програми на НЗОК, може да намали до 50% от счетоводната печалба.

 

 

 

 

 

0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page