top of page

Добри практики в подкрепа на внедряването на слънчева енергия


Тъй като световното търсене на електроенергия се увеличава, правителствата проектират и прилагат добри практики и политики за увеличаване и катализиране на възобновяемата енергия, която все още не успява да покрие задоволителен процент от световното търсене на електроенергия.

Слънчевите технологии са критичен компонент от това разширено внедряване и те претърпяха безпрецедентен растеж през последните години. Цените на слънчевата енергия намаляха значително през последното десетилетие, а инсталацията с нов капацитет за слънчево електричество от фотоволтаици надмина много други технологии за възобновяема енергия в световен мащаб.

Концентрирането на слънчева топлинна енергия, въпреки че все още представлява сравнително зараждащ се пазар, също продължава да се разширява. В допълнение към посрещането на търсенето на енергия по все по-рентабилен начин, слънчевото внедряване може също да подпомогне критични икономически, социални и екологични цели за развитие.

Въпреки значителния растеж на слънчевите пазари в много страни, все още съществуват бариери пред внедряването на слънчева енергия. Общите критични бариери най-общо включват:

● Липса на последователни политически действия, което може да създаде несигурност на пазарите

● Ограничителни и отнемащи време регулаторни процеси

● Технически или инфраструктурни предизвикателства за интеграция на мрежата

● Притеснения за комунални услуги, свързани с интегрирането на разпределена или променлива мощност в мрежата

● По-висока цена на слънчевите технологии (реални или предполагаеми), особено във връзка със субсидиите за изкопаеми горива

● Липса на достъпно финансиране

● Нужда от квалифицирана работна ръка за подпомагане на внедряването на слънчеви технологии, включително проектиране, инсталиране и текуща експлоатация и поддръжка.


По-долу са обобщени някои от добрите практики и съображения, представени за подкрепа на внедряването на слънчева енергия.

● Създаване на независим орган за присъединяване на централите

● Видимост на картите с капацитетите на населените места


● Провеждането на постоянни и последователни информационни кампании от страна на държавите в подкрепа на постепенното увеличаване на внедряването на слънчева енергия.

● Задаване на подходящи и намаляващи алтернативни ставки за плащане за съответствие.

● Осигуряване на опит и технически възможности на разработчиците.

● Задаване на подходящи ограничения на капацитета.

● Облекчения в административните процедури за потребителите на слънчева енергия за собствени нужди

● Достъп до финансиране

● Намаляване на административните разходи и разходите за приложение.

● Данъчни облекчения.

● Обучение на кредитни институции.

Ще дадем няколко примера за реалния опит на държави, от които може да се направят изводи на база резултатите от разработването и прилагането на политики в подкрепа на внедряването на слънчева енергия.


Чили: Увеличаване на целите с течение на времето и подкрепа на дългосрочна визия за използване на слънчева енергия

През 2008 г. Чили прие Закона за неконвенционалната възобновяема енергия, който изисква от доставчиците на електроенергия да използват възобновяема енергия, включително PV и CSP, за 5% от общото производство от 2010 до 2014 г. От 2015 г. изискването се увеличава с 0,5% всяка година до 2024 г., с начислени месечни такси за неспазване. Тези цели подкрепят цялостната визия на Чили за внедряване на слънчева енергия и изпращат последователен и дългосрочен политически сигнал (Закон за неконвенционалната възобновяема енергия, 20.257 и Министерство на енергетиката на Чили 2012 г.)

За да подкрепи чилийските цели, Агенцията за икономическо развитие на правителството на Чили (CORFO) ръководи програма за развитие на индустрията за слънчева енергия. Чрез тази инициатива CORFO и Центърът за възобновяема енергия в Чили (CER) си партнираха с Центъра за решения, за да оценят плана на страната за слънчева енергия и да оценят нуждите, свързани с правната рамка, разпространението на информация, финансирането, изследванията и развитието на човешкия капитал.Мароко: Намаляване на риска и използване на експертен опит за катализиране на внедряването на концентрирана слънчева енергия

За да подкрепи развитието на концентрирана слънчева енергия (CSP), правителството на Мароко се опита да демонстрира успешен проект за CSP и бизнес модел за привличане на частни инвестиции. За да постигне тази цел, правителството си партнира с Мароканската агенция за слънчева енергия (MASEN), международни финансови институции, донори и частни разработчици за изграждане на завода Ouarzazate I CSP (Falconer и Frisari 2012 г.).

Чрез тази програма MASEN координира успешно публично-частно партньорство, като работи с всички партньори за установяване на изискванията за заеми и намаляване на разходите за транзакции. Разходите бяха допълнително намалени чрез участието на правителството като акционерен партньор и международните финансови институции, което намали цената на капитала и намали общия инвестиционен риск за частните предприемачи. Чрез намаляване на рисковете по проекта партньорите успяха да привлекат частни разработчици, което доведе до печеливша оферта за проект, която беше с 25% по-ниска от първоначалните прогнози за разходите по проекта, като по този начин намали нуждата от държавни субсидии.

В крайна сметка проектът беше успешен при ефективно разпределяне на риска, като публичните партньори поеха голяма част от политическия, финансовия и търговския риск, а частните партньори поеха рисковете за строителството и изпълнението.


Обединеното кралство: Дегресия на преференциалната тарифа за подкрепа на стабилна, но итеративна еволюция на политиката и растеж на слънчевия пазар

За да подкрепи стабилна, но гъвкава политическа среда, Обединеното кралство разработи подход за дегресия на преференциалните цени с предварително планирани намаления на тарифите от 3,5% на тримесечие.

Когато внедряването на слънчева енергия е по-малко от очакваното, намаленията на цените могат да бъдат пропуснати за до две последователни тримесечия. Обратно, когато внедряването е по-високо от очакваното, намаляването на преференциалните цени може да бъде увеличено до определен процент. Освен това правителството на Обединеното кралство преразглежда тарифите ежегодно, за да гарантира, че те са в съответствие с общите цели на политиката с развитието на пазарната динамика.


Съединени щати: Кредит за слънчеви инвестиции и гаранции за заеми като ключов двигател на инвестициите

Данъчният кредит за слънчеви инвестиции (ITC) на Съединените щати беше ревизиран през 2005, 2008 и 2009 г., за да се увеличи сумата на кредита от 10% на 30%, да се разшири допустимостта за комунални услуги, притежавани от инвеститор, и да се удължи годината, през която може да бъде поискан до 2016 г. Съгласно ITC на САЩ няма максимален стимул, който може да се иска за проекти за слънчева енергия, въпреки това собствениците, които получават ITC, трябва да запазят собствеността върху проекта за пет години търговска експлоатация или правителството ще си върне част от кредита спрямо годините на собственост. Собственикът може да вземе данъчен кредит през първата година, през която заводът работи.

Програмата за гарантиране на заеми за възобновяема енергия на Министерството на енергетиката на САЩ (DOE), създадена през 2009 г. като част от американския закон за възстановяване и реинвестиране, успешно увеличи иновациите и инвестициите в PV и CSP за комунални услуги. За да ограничи разходите за правителството, политиката изискваше изграждането на допустим проект да започне не по-късно от 30 септември 2011 г. Освен това максималната гаранция беше 80% от общите разходи по проекта и правителството изрично не пое никакви рискове, свързани с предварителното строителство.

За да повиши целесъобразността на предоставянето на заеми за квалифицирани проекти по програмата, DOE създаде Програма за партньорство на финансовите институции, която идентифицира квалифицирани частни кредитори, отговарящи на условията за участие. Кредитополучателите кандидатстваха за заеми директно при отговарящи на условията кредитори, като DOE преглежда всички заявления. Приблизително 13 милиарда долара под формата на заеми, около 80% от всички гаранции по заемите по програмата, са отишли ​​за слънчеви инвестиции, предимно проекти за генериране. Като цяло програмите за гарантиране на заеми за възобновяема енергия на DOE доведоха до значително увеличено внедряване и загуби от само 2,3% от общите ангажименти.Comments


bottom of page