top of page
 • Снимка на автораARDES.BG

САМОРЕГУЛИРАНО УЧЕНЕ И МИСЛОВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА

Повечето ученици нямат лична отговорност за обучението си. Отговорността в къщи е на родителите, а в училище на учителите. Липсата на лична отговорност води до липса на мотивация.

От друга страна учителите, трябва да преподадат учебния материал и трябва да осигурят всички ученици да разбират новото знание, както и връзките с наученото досега и реалния живот. Тъй като децата в един клас са на различно емоционално и интелектуално ниво и времето е ограничено, в крайна сметка малко ученици имат истинско разбиране. Всички обаче ще бъдат изпитвани. На голяма част от учениците се налага да запаметяват големи количества информация, която не разбират. Образно казано учениците получават „тухлички знание“ без да имат инструментите с които да построят собствена „къща на знанието“.

Когато учащите не носят отговорност за обучението си и нямат добро разбиране на учебния материал и се налага да запаметяват увеличаващи се количества информация е съвсем логично за тях училището да е скучно, което още повече намалява мотивацията и интереса към учене и участие в образователния процес.

За учителите ситуацията също е демотивираща, тъй като по време на час те срещат незаинтересовани и неактивни млади хора, за които най-важно е, кога ще свърши часа.
Това е реалността сега. Недостатъчна лична отговорност и мотивация за участие в учебния процес, недостатъчно разбиране и фокус върху запаметяване вместо разбиране от страна на учениците. Неудовлетвореност и демотивация от страна на учителите, които нямат достатъчно инструменти за увеличаване на отговорността и резултатите на учениците.


СИТУАЦИЯТА Е ПРИЧИНА ЗА МНОГО НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ:

 • Фокусът на образованието се измества от разбиране към запаметяване. Учениците не развиват много важни умения – умението за мислене на по-високо ниво и умението за учене през целия живот.


 • Съвременното образование създава в много хора идеята, че реалността е сложна. В сложната реалност търсим кого да обвиним, търсим сложни решения или изобщо не търсим решения. „Реалността е изключително проста и хармонична със себе си.“ Този цитат от Нютон е основата на съвременната наука.


 • Естествената способност за причинно-следствено и критично мислене не се развива. Голямата част от учениците нямат умения за анализ и оценка на информацията и умения за оценка на техните постижения.

 • Образователната система не дава умения за решаване на конфликти. Всеки конфликт може да бъде решен така, че всяка страна да e напълно удовлетворена. Учениците не получават това знание и поради това приемаме конфликтите като даденост и имаме тенденцията да обвиняваме, вместо да намираме решения.

 • Тъй като образователната система не дава необходимите инструменти за анализ и проверка на информацията и нашето собствено знание – ние имаме тенденцията „аз знам“ – приемаме това, което знаем за факти(нашите знания са допускания, които са валидни при определени условия) и имаме тенденцията да прилагаме познати решения, които обикновено не са най-добрите решения, защото няма две еднакви ситуации.

 • Образователната система създава индивидуалисти. Не се развиват достатъчно творчеството, работата в екип, комуникацията и взаимодействието - необходими умения за динамичното време на постоянни промени, в което живеем.

 • Способността за многопластово и нестандартно мислене не се развива.

 • Повечето ученици нямат умения за справяне с бързите промени в реалността и с технологичната и информационна експлозия

 • Много ученици не могат да прилагат на практика това, което учат.

 • Много ученици не поемат отговорност за действията си и резултатите от тях

 • Бягането от час се увеличава

 • Тормозът между учениците расте

 • Увеличават се негативни емоции като отчаяние и безсилие

 • Увеличава се броят на учениците, които не завършват образованието си


Всички ученици стават част от обществото – предприемачи, работещи в бизнеса или влизат в администрацията – общинска и държавна. Те стават част от образователната, здравната, съдебна … системи. Описаните тук “НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ”, резултат от модела на образование са основните причини за неефективност на бизнеса, администрацията и държавата като цяло, това са основните причини за недостатъчно качество на живот.


 

Информацията достига до Вас благодарение на Ardes.bg 

Можем ли да преодолеем описаните проблеми и да подготвим учениците за най-добри постижения сега и в бъдеще?


Да.

Възможен е качествен скок.

Когато учениците поемат лична отговорност за обучението си, имат мотивация и подходящи „инструменти“ развиващи логическото и критичното мислене. Необходимо е да бъде допълнен моделът на преподаване. Това става с прилагане на две взаимно-допълващи се системи: Теория на ограниченията (ТОС) и Саморегулирано учене (СРЛ).

СРЛ означава учениците (с подкрепата на учителите) да поемат отговорност, да увеличават и поддържат мотивацията, мисленето, чувствата и поведението си за да постигат учебните цели. Саморегулираните автономни ученици осъзнават много по-добре техните силни и слаби страни. Те се справят по подходящ начин с ежедневните предизвикателства като непрекъснато се подобряват.

ТОС съдържа комплект инструменти и процеси, които позволяват на учениците стъпка по стъпка да създават стратегически план за целите си, да анализират причинността, да решават конфликти и анализират несъответствията между плановете, очакваните и реалните резултати.

Когато учителите прехвърлят отговорността за ученето върху учениците, те създават условия за активно включване и намиране на най-добрия учебен стил за всеки ученик. Учениците получават инструменти и процеси за независимо учене, което ще им служи през целия живот в полза на самите тях и на обществото.


В рамките на образователния процес учителите прехвърлят повече отговорност и увеличават мотивацията, което осигурява активно включване от страна на учениците. За да може това да се случи е необходимо учителите да преподават необходимите „мисловни инструменти“, с които учениците развиват уменията си анализ, критично мислене, решаване на конфликти и учене през целия живот.


„Мисловните инструменти“ на Теория на ограниченията дават възможност на учениците да бързо да се ориентират и анализират големи количества информация, да намират иновативни решения, да съставят и изпълняват амбициозни планове, да наблюдават, оценяват и подобряват постиженията си. Мисловните инструменти са система за непрекъснато подобрение.


Oбратна връзка от пилотните ТОС СРЛ проекти по света

Пилотните проекти за прилагане на Саморегулирано учене (СРЛ) и мисловните инструменти на Теория на ограниченията (ТОС) показват следните резултати:

 • Чрез СРЛ и инструментите на ТОС създаваме условия, в които всеки ученик поема отговорност за ученето си и осигуряваме необходимите „инструменти“ с които може да поставя цели, да анализира, да съставя и изпълнява план, да оценява постигнатото, да решава конфликти, да работи в екип, да знае как да учи и да може да учи ефективно през целия живот.

 • Учениците се научават да мислят ясно с помощта на ТОС инструментите.

 • Учениците поемат отговорност за собственото си учене.

 • Учениците изграждат издръжливост, за да могат да преодоляват трудности.

 • Учениците откриват, че всеки и непрекъснато има много възможности.

 • Учениците са способни да взаимодействат и работят по-добре с други хора.

 • Учениците усъвършенстват уменията за анализ и разбиране на учебния материал.

 • Учениците развиват умения за нестандартно мислене и намиране на иновативни решения.

 • Учениците усъвършенстват умение за решаване на конфликти и намиране на решения, при които всички печелят.

 • Учениците получават умение за учене през целия живот.

 • Намалява се агресията

 • Подобрява се екипната работа и комуникацията

 • Постиженията на учениците се подобряват през цялата година на всички измервани нива

 • Повишава се средния успех на ТОС СРЛ класовете в някои случаи с над 40 %.

 • Степента на удовлетвореност на учителите и преподавателите е висока – прилагането на ТОС СРЛ модела води до поемане на лична отговорност от страна на учениците, те са много по-активни в учебния процес. Качеството на разбиране на материала се повишава и резултатите значително се подобряват


ОТЗИВИ ОТ УЧЕНИЦИ учещи в класове с прилагане на ТОС СРЛ.

• Този стил на учене ми помага да разбера материала по-добре.

• Чувствам, че ни имат доверие.

• Отивам на училище с повече радост.

• Аз съм независим и мога да реша какво да бъде темпото ми.

• Оценките ми се повишиха. Всеки ученик трябва да има възможност да опита това.

• Този метод е много полезен за ученето, помогна ми да стана по-отговорен и организиран.

• Разбирам как да се уча и дори ми харесва.


ОТЗИВИ ОТ УЧИТЕЛИ

Отзиви след участие в обучение: „Сега разбирам, че не е достатъчно да се преподава само съдържанието на уроците. Ние трябва да дадем на учениците инструменти и умения. Много е важно да се повиши осъзнаването кога какво да се използва “

„Този семинар ме накара да осъзная важността на динамичния клас. Учене един от друг, обмен на идеи при спазване на границите прави ученето много полезно. Ще започна да внедрявам СРЛ в моят клас стъпка по стъпка“

Отзиви от учители след внедряване на СРЛ в класа: „Миналата седмица, учениците ми направиха самооценка в екип; те бяха изненадани колко вълнуващо е това. Ценно за мен беше честността в мисленето им, пълната отдаденост към работата и представянето на резултатите“

„Часовете ми дадоха различна перспектива за работата ми. Започнах да слушам учениците и да виждам потенциала в тях. Вярвам, че всеки учител трябва да участва в подобно обучение. Наистина отваря очите.“


Основни резултати от въвеждане на ТОС СРЛ модела:


Подобрени резултати от гледна точка на учениците, учителите и училището, родителите и обществото:


 1. Повишаване на средния успех на учениците

 2. Повишаване на капацитета на учителите

 3. Активно участие в образователния процес

 4. Придобиване на практически умения за анализ на информация

 5. Придобиване на умения за решаване на конфликти от учители и ученици

 6. Придобиване на умения за учене през целия живот

 7. Развиване на уменията за причинно-следствено, аналитично и критично мислене на учителите и учениците

 8. Намаляване на агресията и тормоза

 9. Намаляване на бягството от час

 10. Намаляване на негативните емоции като отчаяние, безсилие и депресия

 11. Поемане на отговорност за обучението, действията и следствията

 12. Подобряване на учебната среда и повишаване на мотивацията на учителите

 13. Повишена степен на удовлетвореност на родителите от образователната система

 14. В дългосрочен план – по-ефективна икономика, държавна администрация, съдебна, образователна, здравна системи и повишаване на качеството на живот в България.


Въвеждането на ТОС / СРЛ изисква:

 1. Обучение 1 ден за директорският екип на училището. ТОС е мощен инструмент за непрекъснато подобрение. Работата с управленския екип е през цялото време на проекта. Целта е подобряване на управлението и създаване на процес на непрекъснато подобрение.

 2. Основно обучение 4 дни. Група до 40 човека. Съдържа методите на Саморегулираното учене и мисловните инструменти на Теория на ограниченията. Обучението е интерактивно с активно участие на всички обучаеми. След това обучение учителите започват прилагане на модела. Всеки учител завършва обучението с план за прилагане на наученото в класната стая.

 3. Обучение 2 дни. Извършва се 2-4 месеца след като учителите са започнали да прилагат ТОС/СРЛ. Целта е да се отговори на натрупани въпроси и да се повиши нивото.

 4. Координатор на проекта работи с екипа през цялата учебна година. Координаторът помага на ръководството на училището и учителите за въвеждане на системата.
Dr. Shoshi Reiter

TOC FOR HUMAN DEVELOPMENT

Kfar-Saba, Israel.Автор на описания метод е д-р Шоши Райтер. Тя е била учител и директор на училище, международен експерт в областта на образованието, Теория на ограниченията, Саморегулирано учене и училищен мениджмънт с прилагане на Теория на ограниченията. В момента е консултант на Израелското Министерство на образованието. Д-р Райтер участва в проекти за изследване, консултиране и прилагане на фокусирани върху потока процеси за непрекъснато подобрение на образованието в цял свят.0 коментара

Подобни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page