top of page

Най-новото в сектора за преводачески услуги


Годишен анализ на европейската преводаческа индустрия за 2020 г.


Годишното проучване на европейската преводаческа индустрия се извършва от 2013 г. от Асоциацията на преводаческите дружества на Европейския съюз (EUATC) в партньорство с редица водещи международни браншови организации. Оттогава то се провежда ежегодно, като има за цел да обобщи тенденциите на пазара, растежа на индустрията, най-добрите практики, най-новите технологии, предизвикателствата и нуждите на езиковата индустрия в Европа.


В ежегодното проучване вземат участие различни представители на бранша, в това число корпоративни организации, фрийлансъри, доставчици на услуги, свързани с езиково обучение, частни и публични преводачески отдели.


През 2020 година в проучването се включват 809 респондента с различни професионални профили, които оперират в рамките на 45 различни държави. По-долу ще систематизираме най-важните заключения от доклада, като обърнем внимание както на специалистите на свободна практика, така и на фирмените изпълнители - преди и след промените, възникнали след Covid-19.


Тенденции при професионалните преводачи в независимия сектор

Най-важните процеси при преводачите на свободна практика през 2020 година могат да бъдат систематизирани, както следва:

 • Средностатистически, езиковата индустрия е доминирана по-скоро от жени, а повечето от активните преводачи на свободна практика упражняват професията си от над 10 години.

 • Преводачите на свободна практика развиват бизнеса си с темпове, които не се различават радикално от темповете на растеж на компания с малък до среден размер.

 • Мнозинството от преводачите на свободна практика членуват в професионални асоциации, регулиращи дейността на писмените и устните преводачи в държавата.

 • 71% от преводачите на свободна практика не очакват промяна в заетостта си през настоящата година. 11% очакват растеж, 3% очакват спад, а 15% не могат да предвидят какво ги очаква.

 • 48% от преводачите на свободна практика регистрират нарастващо ниво на несигурност на пазара през 2020 година. 16% забелязват точно обратната тенденция, а 36% запазват неутралност по въпроса.


Какво е положението при фирмените доставчици на езикови и преводачески услуги?

Тенденции при агенциите за преводачески и езикови услуги

В тази категория влизат всички видове фирми, включително малки, средни и големи агенции за професионален превод, опериращи на територията на Европа. При тях можем да отбележим следните интересни заключения на годишния анализ за 2020 година:

 • 2020 г. се очертава като повратна точка още преди появата на Covid-19, но индустрията все пак показва тенденция към плавен растеж.


 • Средностатистическата компания за езикови услуги съществува от поне 10 години и има приблизително 10 на брой служители, като жените тук отново преобладават.

 • Вероятността за отбелязване на ръст е около 50%, като шансът расте правопропорционално на размера на компанията.

 • Растежът на компанията зависи от държавата, в която тя оперира, както и от големите бизнес сектори, с които сътрудничи.

 • Двата най-ефективни инструмента за растеж и развитие на преводаческите компании през 2020 г. категорично са SEO и платена реклама в големите онлайн търсачки.

 • През 2020 г. 63% от компаниите с поне един служител с профил “Продажби” отчитат ръст, в сравнение с едва 50% от компаниите без служители на тази длъжност.

 • Най-стабилните и най-печелившите сектори, нуждаещи се от професионални преводи през 2020 г., са индустриално производство, здравеопазване, науки за живота и софтуерно производство.

 • Най-бързо развиващият се сегмент в индустрията на професионалните преводи през 2020 г. е така наречената MTPE - редакция на машинен превод.

Ефектът “Covid-19”: какво сочат проучванията?

По какъв начин обявената глобална пандемия се отразява на сектора на езиковите услуги през втората половина на 2020 година? Според допълнителния анализ, проведен след въвеждане на извънредното положение, налице са следните дългосрочни тенденции:

 • Индустрията на преводите като цяло не е сред силно засегнатите, като изключение правят устните преводи, където ситуацията е силно притеснителна.

 • Независимите професионалисти и малките преводачески компании са значително по-засегнати от по-големите компании, като мнозинството сред тях отчитат около 3 месеца финансов буфер.

 • Отчита се силен ръст в търсенето и предлагането на дистанционни и телефонни преводи, а повечето малки, средни и големи компании вече са оборудвани за работа от разстояние.

 • Новите работни норми в индустрията включват засилена нужда от бързи, гъвкави и адаптивни работи процеси. Конкуренцията в по-малко засегнатите клиентски сегменти става значително по-засилена.

 • Повишава се търсенето на облачни услуги, софтуери за работно сътрудничество в дигитална среда и служители с гъвкаво работно място.


Пълният текст на годишния анализ, с обем над 90 страници, можете да видите публикуван на английски език в сайта на Европейската комисия.Мисията на Фондация в обществена полза “Започни Млад” с ЕИК 206624841 е да насърчава и развива предприемаческата среда и талант в България чрез създаване и поддържане на общности за споделяне на опит и знания. Ние предоставяме структурирана образователна и практична информация, която да подобри осведомеността и уменията на предприемачите, така че те да могат да вземат информирани решения и да подсигурят устойчив и целесъобразен растеж. С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и обучителни услуги и продукти, както и реклама на подбрани партньори, което да допринася за изпълнението на мисията ни. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие. Повече за фондацията може да видите на нашата “За нас” страница.Comments


bottom of page